Skip to main content

Huyện Hữu Lũng hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng theo Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

 

 Để thực hiện Nghị quyết s17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025 có hiệu quả và theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra.