Skip to main content

Họp góp ý, đề xuất tên đường phố và công trình công cộng

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về xây dựng Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Để việc rà soát, bổ sung các tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện được khách quan, đảm bảo về ý nghĩa, lịch sử và phù hợp khi đưa vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chiều ngày 02/8/2021 UBND huyện đã tổ chức họp lấy ý kiến của các ngành cơ quan đơn vị.

a

Ảnh: Hội nghị đang thảo luận đóng góp ý kiến

 

Tham gia buổi họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đợn vị: Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện,  UBMTTQ VN huyện, các tổ chức chính trị huyện; Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng kinh - tế Hạ tầng, Văn hóa  và Thông tin, Lao động TBXH- DT, Trung tâm VHTT&TT và UBND thị trấn.

Sau khi nghe lãnh đạo phòng VH&TT thông qua chương trình buổi họp và các văn bản liên quan. Hội nghị đã thảo luận và đưa ra ý kiến đề xuất, bổ sung vào dự thảo đè xuất tên mới để đưa vào Ngân hàng dữ liệu của tỉnh.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đao UBND huyện, phòng Văn hóa và Thông tin đã nghiên cứu và tham mưu xây dựng dự thảo, đề xuất 20 tên mới (kèm thông tin, tiểu sử, ý nghĩa..)  theo 4 nhóm danh mục có ý nghĩa gắn liền với địa phương gồm: Nhóm địa danh nổi tiếng, địa danh địa phương (5 địa danh); nhóm tên di tích, danh thắng (2 di tích); nhóm tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử (3 sự kiện); và nhóm tên gọi danh nhân (10 danh nhân).

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất giữ nguyên 10 tên thuộc nhóm 1, 2, 3 bỏ tên 4 danh nhân tại nhóm 4 là danh nhân Lã Văn Lô, Nguyễn Bá Ngọc, Nguyễn Bá Tòng, Nguyễn Thị Nữ và bổ sung vào đó là danh nhân Trần Quốc Toản, Võ Thị Sáu, địa danh Sông Thương và danh từ tiêu biểu Việt Bắc.

Kết thúc Hội nghị Lãnh đạo UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin hoàn thiện nội dung thông tin, tiểu sử, ý nghĩa… của các tên được đề xuất đưa vào Ngân hàng dữ liệu tên đường phố của tỉnh theo kế hoạch đã giao.

 

Hoàng Anh

Phòng VH&TTôHoo

 

About