Skip to main content

Huyện Hữu Lũng tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề án phát triển du lịch

 

Ngày 15/12/2021 huyện Hữu Lũng tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Đề án phát triển du lịch huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Quốc Phong PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề án, tham dự có các thành viên Hội đồng nghiệm thu của huyện và đại diện lãnh đạo đơn vị tư vấn Công ty TNHH du lịch dịch vụ Tiên Phong cùng các chuyên gia có báo cáo theo từng nội dung đề án.