Skip to main content

Kết quả triển khai, thực hiện mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử

 

Thực hiện Công văn số 1263/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh về thực hiện mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. UBND huyện đã giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì triển khai thực hiện.

 Với mục đích tuyên truyền, lan tỏa đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (bao gồm cả trường học) thuộc phạm vi quản lý và toàn thể nhân dân nâng cao nhận thức cho người dân, thay đổi tư duy, phương thức, quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của cách làm truyền thống, tiên phong ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm nông sản, chuyển đổi việc mua bán trên nền tảng công nghệ số: postmart.vn, voso.vn. Lợi ích của việc đưa sản phẩm lên cửa hàng số, nâng cao ý thức về chất lượng sản phẩm, thông qua cửa hàng số người dân có thể mua và bán sản phẩm của mình trên nền tảng công nghệ số. Đặc biệt là hỗ trợ nông dân trong tỉnh tiêu thụ sản phẩm trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp.