Skip to main content
Họp góp ý, đề xuất tên đường phố và công trình công cộng

Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về xây dựng Ngân hàng t

Phát huy vai trò của Thanh niên trong xây dựng Nông thôn mới

 

Tiếp tục Ra quân làm sạch vệ sinh môi trường

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới,

Ra quân làm sạch vệ sinh môi trường

Thực hiện chương

Trồng hoa bên đường nông thôn mới

 

Tuyên truyền thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng Nông thôn mới

 

Lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa xã

       Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/02/2

Subscribe to Tin hoạt động

About