Skip to main content

Tuyên truyền thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng Nông thôn mới

 

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND huyện về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2021, Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 Quyết định về ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Năm 2021 UBND xã Yên Thịnh đăng kí phấn đấu về đích nông thôn mới hoàn thành 19/19 tiêu chí trong năm 2021.

Ngày 07/8/2021 UBND xã Yên Thịnh tổ chức tuyên truyền thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường trong chương trình xây dựng Nông thôn mới xã Yên Thịnh giao bao gồm lực lượng Đoàn thanh niên và Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh tổ chức thực hiện.

UBND xã đã huy động lực lượng gồm hơn 20 người trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền vệ sinh đường hoa 2 bên đường và cắm biển 02 “ Cấm đổ rác” tại thôn Làng Áng và thôn Diễn để tuyên truyền người dân đổ rác đúng nới quy định và bố trí 633/1096  thùng rác để đựng rác thải đạt 58,07%. Hiện tại tiêu chí 17 của xã đã đạt 3 chỉ tiêu là 17.1; 17.2 và 17.4

 

Ảnh: Cắm biển tuyên truyền cấm đổ rác

 

 

Ảnh: Vệ sinh đường hoa 2 bên đường

Tiêu chí số 17 về môi trường là một trong 19 tiêu chí xã về đích nông thôn mới mà xã phải hoàn thành năm 2021 để hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận xã Nông thôn mới năm 2021.

 

Lê Vân

Công chức VHXH xã